12.- Escolas Infantis Municipais (S-SOC-12)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
SERVIZO MUNICIPAL CON EQUIPAMENTOS PARA ACOLLER, COIDAR E EDUCAR, EN ESTANCIA DIURNA A POBOACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 ANOS.
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
NENOS/AS EMPADROADOS EN NARÓN , DE 0 A 3 ANOS.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
CONCELLERIA DELEGADA.
Prazo de tramitación:
Máximo 4 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses, dende a notificación da mesma, forma e prazos previstos no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso - administrativa.
Tributos:
ORDENANZA Nº 18. Reguladora de la taxa por los servizos das Escolas Infantís Municipais.

Tramitación presencial