Concello de Narón
16/07/19 2:45:35
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

04.- Actividades Extraescolares (S-SOC-04)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Oferta ao alumnado dos centros escolares de Narón e ás súas familias un programa de reforzo educativo de distintas áreas :idiomas, números e letras, novas tecnoloxías, educación familiar e música.
Forma de inicio:
Apertura prazo de inscripción
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas escolarizadas no Concello de Narón e familias, que conten coa idade contemplada para cada actividade.
¿Como solicitalo?:
- As solicitudes deberán presentarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Concello de Narón.
-Cando a solicitude envíese por correo ordinario, deberá xustificarse a data e hora da imposición do envío na Oficina de Correos, e anunciar o mesmo día ao Servizo Sociocomunitario, a remisión dá solicitude mediante o envío dun correo electrónico ao email: omix@naron.es cunha copia da solicitude.

Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Resolución da Concelleira Delegada de Ensino
Prazo máximo de resolución:
Tres meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Potestativo de Reposición y Contencioso administrativo
Tributos:
8,15 €/mes/persoa ( tarifa 1ª dá Ordenanza fiscal nº 15) todas as actividades, excepto a de Reforzatic que é gratuíta e a de escolas de familia na que paga un único membro da familia.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal