02.- Queixa ou Reclamación (TX-02)


Nivel 3. Iniciación electrónica.
Obxecto:
A través deste procedemento, as persoas interesadas poderán presentar as queixas, suxestións e peticións que consideren oportunas, transmitindo calquera idea ou proposta que axude a mellorar os servizos prestados pola organización
Forma de inicio:
Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas físicas ou xurídicas
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Rexistro xeral e unidade administrativa destinataria.
¿Órgano que o resolverá?:
En función do procedemento ao que se vincule.
Prazo de tramitación:
Dependendo do procedemento ao que se vincule e se non existise procedemento específico, o prazo será de 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
En función da queixa que se realice.
Recursos posibles:
Recurso de reposición no prazo dun mes desde a notificación da resolución.
Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses.
Calquera outro que estime procedente.

Tramitación presencial


Tramitación electrónica