03.- BonoBus Universitario Campus Coruña (S-SOC-03)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Bonificación do 50 % do billete diario de transporte universitario
Forma de inicio:
Solicitude do/a interesado/a
¿Quen o pode solicitar?:
Estudantes empadroados en Narón e matriculados nas facultades da Universidade da Coruña no Campus da Coruña
¿Como solicitalo?:
Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente
Prazo de presentación:
15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir da data do acordo de inicio, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa
Observacións:
Na convocatoria anual especificaranse os requisitos específicos así como os niveis de renta da unidade económica para ter acceso ás axudas.
Contacto:
Teléfono 981 337700 Ext. 1122
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial