Concello de Narón
11/12/18 6:12:11
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

03.- BonoBus Universitario Campus Coruña (S-SOC-03)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Bonificación do 50 % do billete diario de transporte universitario
Forma de inicio:
Solicitude do/a interesado/a
¿Quen o pode solicitar?:
Estudantes empadroados en Narón e matriculados nas facultades da Universidade da Coruña no Campus da Coruña
¿Como solicitalo?:
Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou Concellería delegada
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo de tramitación:
Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir da data de solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa
Observacións:
O bonobus universitario é unha bonificación sobre os prezos do transporte púbico de viaxeiros para estudantes da Universidade da Coruña. Esta bonificación contempla o financiamento do 50 % do importe do billete entre Narón e A Coruña, nos desprazamentos cotiáns correspondendo cos períodos de clases sinalados no calendario oficial da Universidade da Coruña. Quedan excluídos expresamente os desprazamentos de fins de semana.
Pódese beneficiar desta bonificación a veciñanza de Narón (debidamente acreditada tal condición co empadroamento) que acredite a matrícula na Universidade da Coruña no curso en que se convoque a bonificación. Para calquera outro aspecto non previsto nesta solicitude estarase ao que determina a convocatoria oficial da propia Universidade da Coruña e a lexislación vixente aplicable.


Tope de ingresos
Nº de membros da unidade de convivencia Tope anual de ingresos
1 13.236,00
2 22.594,00
3 30.668,00
4 36.421,00
5 40.708,00
6 43.945,00
7 47.146,00
8 50.333,00
9 ou máis Engadiranse 3.181,00 € por cada novo membro computable


Contacto:
Teléfono 981 337700 Ext. 1122
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica   
 
Concello de Narón - Aviso legal