01.- Comunicacion datos Bancarios Proveedor (T-TES-01)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Comunicación de datos bancarios polos proveedores para a realización de pagamentos pola tesourería municipal.
Forma de inicio:
De oficio ou a instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Calquer terceiro que sexa acreedor do Concello.
¿Como solicitalo?:
- Na Tesourería do Concello de Narón, sita no 4º andar da casa do Concello.

- Por correo ordinario dirixido a: Praza de Galicia, 1 15570 Narón (A Coruña).

- Na sede electrónica municipal.Unidade tramitadora:
Tesourería municipal.
Observacións:
O modelo de comunicación de datos bancarios pode recollelo nas dependencias da Tesourería municipal (sita no 4º andar da casa do Concello) ou ben descárgalo na sede electrónica municipal.

Non será necesaria a sinatura e selo da entidade bancaria cando á solicitude se xunte:

- No caso de personas xurídicas, certificado bancario de titularidade de conta.

- No caso de personas físicas, certificado bancario de titularidade de conta, copia da primeira folla da libreta da conta bancaria, extracto remitido polo Banco ou copia de recibo domiciliado con cargo en dita conta, que conteña o nome do titular e o código IBAN.

Tramitación presencial