04.- Tarxeta Estacionamento Discapacidade (A-POL-04)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Obtención da tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade.
Forma de inicio:
Solicitude da persoa interesada.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoa física ou xurídica.
¿Como solicitalo?:
Mediante presentación no Rexistro Xeral do Concello, da instancia debidamente cumprimentada.

Unidade tramitadora:
Policía Local.
¿Órgano que o resolverá?:
O concelleiro de Seguridade Cidadá e Tráfico.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio.
Recursos posibles:
- Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Tributos:
Expedición non suxeita a taxa.
Prazo máximo de resolución:
1 mes.

Tramitación presencial