02.- Licenza Vao Laboral (A-POL-02)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Solicitude de autorizacón de Licenza de vao laboral.
Forma de inicio:
Solicitude da persoa interesada.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoa física ou xurídica.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada.

Enderezo:
Concello de Narón.
Praza de Galiza s/n.
15570 NARÓN.

Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.

A través do rexistro telemático identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.

Unidade tramitadora:
Sección de licenzas de vao permanente da Policía Local.
¿Órgano que o resolverá?:
O concelleiro de Seguridade Cidadá e Tráfico por delegación da Alcaldía e previo informe positivo do departamento de Urbanismo.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio.
Recursos posibles:
- Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Tributos:
Autorización suxeita a taxa: ORDENANZA FISCAL Nº 27 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Prazo máximo de resolución:
3 meses.

Tramitación presencial