Rexistro parellas de Feito (S-PAT-02)


Nivel 3. Iniciación electrónica.
Obxecto:
O obxeto do presente procedemento é o rexistro das persoas que conviven en parella de forma libre, publica e notoria, vinculadas de forma estable, durante a lo menos 12 meses, e que de forma voluntaria, se someten a inscripción no Rexistro de unións de feito do Concello
Forma de inicio:
Solicitude dos interesados
¿Quen o pode solicitar?:
Os membros da parella
Requisitos:
Estar inscritos no padrón municipal de Narón no mesmo enderezo.
Ser maiores de idade ou emancipados.
Estado civil: solteiros, viúvos, separados xudicialmente ou divorciados,
Non existencia de parentesco entre os solicitantes
Non existencia de incapacitación xudicial
Non existencia doutra parella
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizos xerais
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
Prazo de tramitación:
Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo