Responsabilidade patrimonial por danos (S-PAT-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Resolver calesquera reclamación de responsabilidade patrimonial da administración.
Forma de inicio:
De oficio ou a instancias de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera persoa que teña sofrido un dano por mal estado das propiedades municipais.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Negociado de Patrimonio.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía do Concello de Narón.
Prazo de tramitación:
Máximo 6 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio.
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos:
Ninguno.

Tramitación presencial