06.- Solicitude de número de vivenda (S-EST-06)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Regular o procedemento para solicitude do número de vivenda ou edificio segundos os termos que se recollen no artigo 14.5 da Resolución 30/01/2015 e na Ordenanza de rotulación de vías urbanas, diseminados e numeración de edificios (BOP número 109 de 11 de xuño de 2012).
Forma de inicio:
De oficio ou a instancia de parte nos termos recollidos no artigo 14.5 da Resolución 30/01/2015.
¿Quen o pode solicitar?:
O interesado no devandito procedemento sempre que conte con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), ou no seu caso por medio de representante.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Oficia de asistencia en materia de rexistros sita no Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Por medios electrónicos:
No Rexistro Xeral electrónico habilitado polo Concello de Narón, seguindo as instrucións marcadas e de acordo coas normas xerais especificadas nos artigos 9 e seguintes da LPACAP.

Unidade tramitadora:
Negociado de Estatistica.
¿Órgano que o resolverá?:
A Alcaldía deste Concello.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorios.
Tributos:
Ningún.
Prazo máximo de resolución:
O que dite a normativa reguladora de cada procedemento, e en todo caso no prazo máximo de 3 meses segundo establece o artigo 21 da LPACAP, sen prexuízo dos casos de suspensión ou ampliación do prazo máximo para resolver e notificar segundo se establece nos artigos 22 e 23 da LPACAP.
Observacións:
A asignación do número de vivenda ou edificio non obsta a que o Concello efectúe modificacións de numeración ou denominación da vía, o cal será debidamente notificado.

Tramitación presencial