01.- Solicitude de celebración de matrimonio civil (A-ALC-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.
Descripción:
Mediante este procedemento os contraentes solicitan ao concello a celebración do acto de matrimonio civil que será oficiado por un concelleiro.

Os futuros contraentes deberán comunicar PREVIAMENTE a súa intención no Xulgado de Paz do Concello de Narón onde se iniciará o expediente matrimonial, polo que deberá dirixirse a este coa suficiente antelación.
Forma de inicio:
Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Os contraentes.
Prazo de presentación:
En cualquera momento.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia debidamente cumprimentada e toda a documentación requirida para a tramitación do procedemento.

Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

A través do Rexistro Telemático.

Nos Rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á de calquera Adminstración das Comunidades Autónomas ou a algunha das entidades que intebran a Administración Local se, neste último caso, se houbese suscrito o oportuno convenio .

Nos demais supostos contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2016 do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Tributos:
Por servizos asociados á celebración de matrimonios:
Se algún dos contraentes está empadroado no Concello de Narón :170,98 €
Noutro caso: 228,04 €
¿Órgano que o resolverá?:
A competencia corresponde ao Alcalde coa potestade de delegar en calquera Concelleiro
Recursos posibles:
No procede.
Observacións:
O expediente tramítase no xulgado que corresponda, indicando que quere casar en Narón e que desexa que sexa o Alcalde ou Concelleiro que estime.
A instancia de solicitude deberá de estar asinada polos dous solicitantes.

Tramitación presencial


Tramitación electrónica