04.- Comprobación periodica residencia extranxeiros (Non ENCSARP) (S-EST-04)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Regular os trámites e requisitos a cumplir para proceder á comprobación periódica de inscricións padroais dos estranxeiros que non teñen a obriga de renovar a súa inscrición padroal cada dous anos.
Forma de inicio:
De oficio ou a instancia de parte nos termos recollidos no artigo 7 da Resolución 30/01/2015.
¿Quen o pode solicitar?:
O interesado no devandito procedemento sempre que conte con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), ou no seu caso por medio de representante.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Por medios electrónicos:
No Rexistro Xeral electrónico habilitado polo Concello de Narón, seguindo as instrucións marcadas e de acordo coas normas xerais especificadas nos artigos 9 e seguintes da LPACAP.
Unidade tramitadora:
Negociado de Estatistica.
¿Órgano que o resolverá?:
A confirmación da súa residencia non require ningún acto expreso de funcionario ou autoridade municipal, xa que a dita comprobación pode realizarse por medio de escrito do propio interesado ou ben se poden utilizar outros medios para efectuar as devanditas comprobacións por medio da Policía local, funcionarios municipais, etc. Non obstante, cando a dita residencia non poida ser comprobada incoarase expediente de Baixa de oficio segundo dita o artigo 72 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das entidades locais.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Estimatorios.
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición nos termos recollidos nos artigos 123 e 124 da LPACAP, sen prexuízo de que no seu caso poida interpoñerse o recurso extraordinario de revisión. Así mesmo, poderá interpoñerse o recurso contencioso-administrativo de acordo co establecido na Lei 29/1998 reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LJCA en adiante), así como calquera outro que o interesado estime pertinente.
Tributos:
Ningún.
Prazo máximo de resolución:
O que dite a normativa reguladora de cada procedemento, e en todo caso no prazo máximo de 3 meses segundo establece o artigo 21 da LPACAP, sen prexuízo dos casos de suspensión ou ampliación do prazo máximo para resolver e notificar segundo se establece nos artigos 22 e 23 da LPACAP.

Tramitación presencial