Concello de Narón
11/12/18 5:58:06
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

11.- Licenza de primeira ocupación (S-URB-11)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Acreditar que as obras executáronse ó amparo das condicións sinaladas na licenza urbanística, así como o proxecto que servíu de base para o dito outorgamento, e que reúnen as condicións de solidez, estructuras, salubridade e condicións de uso.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
O titular da licenza urbanística de obras ou o adquirente ou usuario da edificación.
Prazo de presentación:
Unha vez teñan finalizado as obras de nova construción e dentro do período de execución sinalado no outorgamento da licenza.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
A Xunta de Goberno local.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, se a obra se axusta ó proxecto e non é contrario á normativa vixente e ó plan xeral de ordenación municipal.
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo de resolución:
2 meses (art. 42.3 da Lei 8/2012, de vivenda de Galicia).
Observacións:
As que determinen os servizos técnicos municipais.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal