11.- Licenza de primeira ocupación (S-URB-11)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Acreditar que a actuación realizada se axusta á que foi proxectada e autorizada pola licenza previa, verificando, desta forma, que a actuación realmente executada pode destinarse ao uso previsto, reúne as condicións técnicas esixidas normativamente e que a persoa promotora cumpriu as condicións e compromisos válidos establecidos na licenza, así como que se executou a obra urbanizadora vinculada.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
O titular da licenza urbanística de obras ou o adquirente ou usuario da edificación.
Prazo de presentación:
Unha vez teñan finalizado as obras de nova construción e dentro do período de execución sinalado no outorgamento da licenza.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
A Xunta de Goberno local.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, se a obra se axusta ó proxecto e non é contrario á normativa vixente e ó plan xeral de ordenación municipal.
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo de resolución:
2 meses (art. 42.3 da Lei 8/2012, de vivenda de Galicia).
Observacións:
As que determinen os servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica