03.- Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental (S-URB-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Documento mediante o que os interesados poñen en coñecemento do Concello os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercizo dun dereito ou o inicio dunha actividade sometida a incidencia ambiental de acordo co Católogo recollido no Anexo da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia modificado e interpretado polo Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos; a impacto ambiental ou a autorización ambiental integrada.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
O Concelleiro-Delegado de Urbanismo da a súa conformidade á instalación en base ós informes técnicos e xurídicos.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que cumpra con tódolos requisitos esixidos, agás nos supostos nos que unha norma con rango de lei por causas xustificadas de interese xeral ou norma de dereito comunitario establezan o contrario. En ningún caso entenderanse adquiridos dereitos en contra do disposto na lexislación e o plan vixente.
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición ou alternativamente o contencioso-administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos.
Prazo máximo para a inspeción e notificación de conformidade:
3 meses.
Observacións:
As consideradas polos servizos técnicos municipais.

Tramitación presencial