07.- Licencia de obra (S-URB-07)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Autorización de obras ou instalacións recollidas no art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 351.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de dita lei so solo de Galicia, así como aquelas actuacións realizadas en terreos de dominio público (art. 144.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 356.1 do seu Regulamento, e consonte o establecido no artigo 4 da Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
Concelleiro-Delegado de Urbanismo (según resolución da Alcaldía de data 02/07/2015, publicada no BOP o 10/07/2015).
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación, e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos; Ordenanza fiscal núm. 6 reguladora do imposto sobre construcións, instalación e obras e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo de resolución:
3 meses.
Observacións:
As que determinen os servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude


Tramitación electrónica