Concello de Narón
11/12/18 6:13:52
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

07.- Licencia de obra (S-URB-07)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Autorización de obras ou instalacións recollidas no art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 351.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de dita lei so solo de Galicia, así como aquelas actuacións realizadas en terreos de dominio público (art. 144.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 356.1 do seu Regulamento.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
Concelleiro-Delegado de Urbanismo (según resolución da Alcaldía de data 02/07/2015, publicada no BOP o 10/07/2015).
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación, e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos; e Ordenanza fiscal núm. 6 reguladora do imposto sobre construcións, instalación e obras.
Prazo máximo de resolución:
3 meses.
Observacións:
As que determinen os servizos técnicos municipais.

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude   
 
Concello de Narón - Aviso legal