Concello de Narón
11/12/18 5:52:40
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

04.- Comunicacion Previa Obras (S-URB-04)


Nivel 3. Iniciación electrónica.
Obxecto:
Documento mediante o que os interesados comunican ó Concello a intención de realizar as obras sometidas a este procedemento, cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a súa execución. Están sometidos a este réxime os actos de uso do solo e do subsolo que non estean amparadas polo réxime de licenza municipal previa recollidos no art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 351.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aprobou o Regulamento de dita lei do solo de Galicia.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
O Concelleiro-Delegado de Urbanismo declara completa a documentación achegada en base ós informes técnicos e xurídicos.
No caso de realizarse a visita de comprobación darase conformidade á instalación.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que se cumprixen con todos os requisito esixibles e non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles:
Recursos contra o acto administrativo da visita de comprobación: recurso potestativo de reposición e/ou recurso contencioso-administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos; e Ordenanza fiscal núm. 6 reguladora do imposto sobre construcións, instalación e obras.
Prazo máximo para a inspeción e notificación de conformidade:
3 meses.
Observacións:
As consideradas polos servizos técnicos municipais.

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude


Tramitación electrónica   
 
Concello de Narón - Aviso legal