Concello de Narón
11/12/18 6:04:14
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

05.- Comunicación previa para transmisión de titularidade (S-URB-05)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Comunicación ó Concello da cesión da titularidade das actividades concedidas nesta Administración mediante licenza de apertura, comunicación previa ou declaración responsable.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), titular dunha licenza de actividade outorgada por este Concello, ou ben da certificación municipal emitida trala comprobación posterior á comunicación previa ou declaración responsable.
Requisitos:
A solicitude deberá estar asinada polo anterior e o novo titular da actividade.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
É unha comunicación que se lle fai ó Concello e este non ten a obriga de resolver, en base ó art. 21.1 da Lei 39/2015 , de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Sempre e cando se aporte toda a documentación esixida para a dita transmisión.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal