05.- Comunicación previa para transmisión de titularidade (S-URB-05)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Comunicación ó Concello da cesión da titularidade das actividades concedidas nesta Administración mediante licenza de apertura, comunicación previa ou declaración responsable.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), titular dunha licenza de actividade outorgada por este Concello, ou ben da certificación municipal emitida trala comprobación posterior á comunicación previa ou declaración responsable.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
É unha comunicación que se lle fai ó Concello e este non ten a obriga de resolver, en base ó art. 21.1 da Lei 39/2015 , de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sempre e cando se aporte toda a documentación esixida para a dita transmisión.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica