06.- Cualificacion urbanistica (S-URB-06)


Nivel 3. Iniciación electrónica.
Obxecto:
Emisión dun certificado municipal no que se especifica a valoración do solo e as características edificatorias do terreo obxecto de cualificación.
Forma de inicio:
Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo.
¿Órgano que o resolverá?:
Certificado do informe emitido polos servizos técnicos municipais expedido polo Sr. Secretario Xeral, con visto bo do Alcalde e o comprobado e conforme do funcionario correspondente.
Prazo de tramitación:
2 meses (art. 87.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.

Tramitación presencial


Tramitación electrónica