04.- Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades ante o Comité antifraude do Concello de Narón (S-GOB-01)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
A través desta canle de denuncia aberto, calquera persona poderá notificar as sospeitas de fraude e as presuntas irregularidades que, a ese respecto, poida haber detectado e informaráselle de que:.


1. A denuncia será tida en conta e seránlle comunicados os resultados das xestiones realizadas.


2. Respetaráse a confidencialidade e a protección de datos personales.


3. Non sufrirán represalias algunhaa, nin serán sancionados no caso de que se trate de empregados públicos.
Forma de inicio:
Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Calquer persoa física ou xurídica.


A remisión de información a través da presente canle de comunicación non atribue á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que poidan derivar da información proporcionada, nin otorga dereito a ser informado do seu resultado, nin lexitima para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados de ditas actuacións.
¿Como solicitalo?:
Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas


Inclúese o enlace ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude e á Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).
Prema para realizar o trámite ante o SNCA
Ademais do anteriormente exposto, calquera persoa pode informar á Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de sospeitas de fraude ou corrupción que afecten aos intereses financeiros da Unión Europea, por medio dos seguintes canais:
- Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones
B-1049 Bruselas, Bélgica
- Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
-A través dos medios descritos na súa sede: https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es

Unidade tramitadora:
Comité Antifraude do Concello de Narón
Prazo de presentación:
Aberto todo o ano
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
Observacións:
Non se dará curso á información recibida cando a mesma estivera manifestamente infundada ou cando a escasez da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falla de elementos de proba subministrados non permitan ao Comité Antifraude realizar unha verificación razonable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados, ademáis do resto de supostos contemplados na Comunicación 1/2017, de 6 de abril.

Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica