SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Clubs e entidades deportivas de ámbito Municipal.
Forma de inicio:
Convocatoria pública.
¿Quen o pode solicitar?:
Clubs e entidades deportivas de ámbito municipal, que reúnan os requisitos xerais esixidos no art. 3 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón.
¿Como solicitalo?:
A través da Sede electrónica do Concello de Narón con certificado dixital de representante de entidade xurídica.
Unidade tramitadora:
Deportes
Prazo de presentación:
15 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
Prazo de tramitación:
6 meses a partir da data do acordo de inicio
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Observacións:
Xunto coa solicitude de subvención, deberán achegarse tamén os documentos anexos correspondentes.

Os certificadosnos que non se poida asinar electrónicamente(secretaria/o da entidade, tesoureira/o, etc) deberán asina
rse manualmente, escanealo e asinalo posteriormente de forma electrónica polo presidente da entidade co certifixcado de representante.


CONTACTO:
981337700 EXTENSION 2501
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica