41A. Xustificación subvención concedida "NARÓN IMPULSA"


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Xustificación das subvencións concedidas "NARÓN IMPULSA" para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19.
Forma de inicio:
Presentación polos obrigados/as no prazo establecido nas bases reguladoras (punto 11) do programa da subvención "NARÓN IMPULSA" .
¿Quen o pode solicitar?:
Obrigadas a presentar os documentos xustificativos as persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas de Narón, que foron beneficiarias desta subvención.
¿Como solicitalo?:
Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación:
Mes de xaneiro de 2021.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou órgano en que delegue
Prazo de tramitación:
6 meses. En caso de incumprimento das obrigas iniciarase de oficio un expediente administrativo que, previa audiencia á persoa interesada, proporá a iniciación de procedemento de reintegro dos fondos non xustificados, xunto coa liquidación dos xuros de mora correspondentes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Observacións:
Instrucións aclaratorias xustificación "Narón Impulsa"

Resolución da xustificación de axudas


Para máis información: 981 337700 Ext. 1123
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades