04C.- Prórroga de comunicacion Previa Obras (S-URB-04-C)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Documento mediante o que os interesados comunican ó Concello a intención de prorrogar as obras sometidas a este procedemento, e comunicadas previamente, antes de ter trascorrido o prazo obxeto de prórroga.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
O titular da Comunicación previa de obras que se pretenda prorrogar
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
No caso de realizarse a visita de comprobación favorable polos servizos técnicos municipais, a Alcaldía dará conformidade á instalación.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que se cumprixen con todos os requisito esixibles e non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles:
Recursos contra o acto administrativo da visita de comprobación: recurso potestativo de reposición e/ou recurso contencioso-administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos, e Ordenanza fiscal núm 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Prazo máximo para a inspeción e notificación de conformidade:
3 meses.
Observacións:
As consideradas polos servizos técnicos municipais.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica